DOFINANSOWANIA

Nasza Akademia współpracuje z Urzędami Pracy. Firma jest wpisana do rejestru WUP pod numerem 2.32/00085/2012, posiadamy również akredytację Kuratorium Oświaty, która pozwala na szkolenie osób bezrobotnych, poszukujących nowego sposobu na życie, pozyskanie nowego zawodu, podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie.

 

Wszystkie osoby zarejestrowane w Urzędach Pracy jako bezrobotne, pragnące uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i tytuł fryzjera lub kosmetyczki, mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów kursu przez PUP. W tym celu należy zgłosić chęć odbycia zawodowego kursu fryzjerskiego, kosmetycznego lub makijażu permanentnego w Europejskiej Akademii Szkoleniowej i złożyć wniosek w Urzędzie Pracy o skierowanie na szkolenie podając kontakt do naszej Akademii.

 

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, zapraszamy do skorzystania z oferowanych przez Europejską Akademię Szkoleniową szkoleń oraz pomocy finansowej Urzędu.

DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH SA INICJOWANE W CELU:

▪ Zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia.

▪ Podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji.

▪ Zwiększenia aktywności zawodowej.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Kontakt z Urzędem Pracy

Osobiście, bądź za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl.

KLIKNIJ
Dział szkoleń / doradcy zawodowi

W dziale szkoleń lub u doradców zawodowych wybranego Urzędu Pracy należy wstać Europejską Akademię Szkoleniową jako jednostkę szkolącą i podać adres i telefon do sekretariatu (ul. Kubusia Puchatka 2, 75-710 Koszalin, tel: +48 94 342 39 31).

OFERTA SZKOLENIOWA

Pracownicy Europejskiej Akademii Szkoleniowej przedstawią ofertę szkoleniową oraz kalkulację kosztów i postarają się o pełen zwrot kosztów za kurs podjęty w naszej szkole.

DOKUMENTACJA

Złożenie kompletu dokumentów w kancelarii wybranego Urzędu Pracy (wnioski również do pobrania na stronach internetowych poszczególnych Urzędów).

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ JEST SKIEROWANE W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB:

▪ Nie posiadających kwalifikacji zawodowych.

▪ Zmuszonych do zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, które utraciły zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

▪ Nie posiadających umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

FORMY ORGANIZACYJNE SZKOLEŃ

  • Szkolenia grupowe (organizowane na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych występujących na lokalnym rynku pracy). Informację o organizowanych szkoleniach grupowych oraz stosowanym w urzędzie pracy trybie kwalifikowania na szkolenie można uzyskać: z ogłoszeń publikowanych w urzędzie pracy na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej, oraz bezpośrednio u pracownika zajmującego się organizacją szkoleń, doradcy zawodowego lub pośrednika pracy.
  • Szkolenie w trybie indywidualnym (realizowane na wniosek bezrobotnego). Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia; skierowanie takie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.

Wnioskodawca składa komplet dokumentów w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy.
Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia. Urząd zastrzega sobie prawo do rozpatrywania wyłącznie kompletnych wniosków, w których termin rozpoczęcia szkolenia nie jest krótszy niż pięć dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie Urzędu. Brak kompletnego zestawu dokumentów powoduje automatyczne odrzucenie wniosku.

Na podstawie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 6 poz. 33)

ZADZWOŃ DO NAS:

+48 602 124 585